עשרת הדיברות לישיבה נכונה מול עמדת מחשב בעבודה

  1. הנח את כפות רגליך שטוח על הרצפה.
  2. תמוך את השקע המותני שבגב התחתון בעזרת הכסא.
  3. שב זקוף כשהחלק העליון של המסך נמצא בגובה עיניך.
  4. שמור את ראשך זקוף והבלט את החזה.
  5. הנח את המקלדת בגובה מרפקייך כששורשי כפות הידים מונחים ישר.
  6. שים את המקלדת קרוב אליך, בינך ובין המסך.
  7. הנח את העכבר ליד המקלדת.
  8. אל תניח את המסמכים על השולחן. השתמש במחזיק מסמכים מאונך, סמוך למסך.
  9. כוןן את המסך ב-90 מעלות ממקור האור העיקרי כדי למנוע בוהק.
  10. מקם לידך את החפצים בהם אתה משתמש בתדירות גבוהה.

ישיבה נכונה אינה תלויה רק בך אלא גם בכסא שעליו אתה יושב – הקפד לדרוש כסא עם משענת גב בריאה.

1 .הפצרה לע חוטש ךילגר תופכ תא חנה
2 .אסכה תרזעב ןותחתה בגבש ינתומה עקשה תא ךומת
3 .ךיניע הבוגב אוה ךסמה לש ןוילעה קלחהשכ ףוקז בש
4 .ךזח תא טלבהו ףוקז ךשאר תא רומש
5 .רשי םיחנומ םיידיה תופכ ישרושכ ךיקפרמ הבוגב תדלקמה תא חנה
6 .ךסמה ןיבו ךניב ,ךילא בורק תדלקמה תא םיש
7 .תדלקמה דיל רבכעה תא חנה
8 .ןחלושה לע םיכמסמה תא חינת לא
.ךסמל ךומס ,ךנואמ םיכמסמ קיזחמב שמתשה
9 .קהוב עונמל ידכ ירקיעה רואה רוקמל תולעמ 90 ב ךסמה תא ןווכ
10 .רידת שמתשמ התא םהב םיצפחה תא ךדיל םקמ

Advice

רדחב עונו העש ידמ ךמוקממ םוק
תוינש םישולשכ ךשמל םעפ ידמ ךיניע תא םוצע
םייניעה ביבס םירירשה לכ תא הפרהו
עובשב םימעפ שולש תוחפל ךפוג לכ תא למע
סגירת תפריט